Library Everywhere

Library Everywhere

Library Everywhere

โครงการบริการนอกสถานที่ ห้องสมุดจะออกพบปะทุกท่านเพื่อรับคืนหนังสือ, ส่งหนังสือจองออนไลน์, เสนอซื้อหนังสือ สำหรับน้อง ๆ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ยังสถานที่ต่าง ๆ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะโบราณคดี, คณะจิตรกรรมฯ และคณะมัณฑนศิลป์ เริ่มต้นภาคการศึกษานี้ในเดือนกันยายน 2562