Short News :

กำหนดจัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะโบราณคดี ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะโบราณคดี เพื่อหาตัวแทนนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะโบราณคดี

วารสารดำรงวิชาการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นำเสนอโครงการเสวนาวิชาการครั้งที่ 4  "สองเรื่องเล่าจากมิวเซียมสยาม" ชวนเสวนาโดย อาจารย์ ดร.สายันต์ แดงกลม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง ศร.3104

โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ มานุษยวิทยา  ภาษาตะวันออกภาษาตะวันตกประวัติศาสตร์ ศูนย์สันสกฤตศึกษา ศูนย์ศิลปกรรมโบราณเอเซียอาคเนย์สำนักงานเลขานุการ

21
เมษายน
English Beyond Boundaries

โครงการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ: English Beyond Boundaries เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาแสดงศักยภาพทางวิชาการสู...

09
เมษายน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ "โครงการรับตรง 2558"

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ "โครงการรับตรง 2558"   ...

09
ธันวาคม
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2557

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 25571. นายอเนก สีหามาตย์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ2. นายเผ่าทอง ทองเจือ ประเภ...

03
พฤศจิกายน
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 ...

04
ตุลาคม
ข่าวกิจกรรมนักศึกษาโบราณคดี เดือนมกราคม 2557

• นักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมงานฝรั่งเศสนิทรรศน์ ประจำปี 2556 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธ...

30
กันยายน
ข่าวสารคณะโบราณคดี ฉบับเดือนกันยายน 2557

คอลัมน์ข่าวกิจกรรมโบราณคดี ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี จัดโครงการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเนื่องในโอกาสครบ 40 ปี ภาควิชาประวัติ...

30
กันยายน
ข่าวบุคลากรโบราณคดี เดือนกันยายน 2557

คอลัมน์ข่าวบุคลากรโบราณคดี• คณะโบราณคดี ได้ดำเนินการแต่งตั้งรองคณบดีคณะโบราณคดี และเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะโบราณคดีฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้ตั้งแต...

30
กันยายน
ข่าวกิจกรรมนักศึกษาโบราณคดี เดือนกันยายน 2557

คณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการแรกพบ สบพักตร์ สานรักษ์อยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาเห็นความส...

29
สิงหาคม
ข่าวสารคณะโบราณคดี ฉบับเดือนสิงหาคม 2557

คอลัมน์ข่าวกิจกรรมโบราณคดี คณะโบราณคดี กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะโบราณคดี ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงา...

29
สิงหาคม
ข่าวบุคลากรโบราณคดี เดือนสิงหาคม 2557

คอลัมน์ข่าวบุคลากรโบราณคดี• รศ.สุรพล นาถะพินธุ ได้รับเชิญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศ...

29
สิงหาคม
ข่าวกิจกรรมนักศึกษาโบราณคดี เดือนสิงหาคม2557

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาประจำคณะโบราณคดี จัดโครงการ "เปิดบ้านโบราณคดี" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ให้บุคคลทั่วไปได้ทรา...

09
สิงหาคม
สรรพศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลป์ โครงการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ เนื่องในโอกาสครบ 40 ปี

เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเนื่องด้วยภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะซึ่งเป็นหน่วยงานระดับอุดมศึกษาเพีย...

More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด Ebook

ข่าวสารบุคลากรโบราณคดี

shirt

ข่าวประชาสัมพันธ์ เสื้อคณะโบราณคดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี

คณะโบราณคดีจัดจำหน่ายเสื้อโปโล ราคาตัวละ 350 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะ สามารถสั่งซื้อได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะโบราณคดี

 

 

ติดต่อคณะโบราณคดี

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
P: 02-221-7777, 02-224-7684
ศูนย์สันสกฤตศึกษา
เลขที่ 8 ซอยเส้นทางลัดสาย 2 ถ.พัฒนาการ
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10170

Contact

Faculty of Archaeology Silpakorn University
31 Naphra Larn Road Phra Nakorn District,
Bangkok 10200
P: Tel.(662) 224-7684, 02-224-7684 Fax.(662) 226-5355

E-mail : archae_fac @su.ac.th

วารสารวิชาการ

ดำรงวิชาการ

หนังสือตำรา

หนังสือ ตำรา

งานวิจัย

งานวิจัย

อีเลิร์นนิ่ง

e-learning

E-Books

ebook