Short News :

กำหนดจัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะโบราณคดี ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะโบราณคดี เพื่อหาตัวแทนนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะโบราณคดี

วารสารดำรงวิชาการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นำเสนอโครงการเสวนาวิชาการครั้งที่ 4  "สองเรื่องเล่าจากมิวเซียมสยาม" ชวนเสวนาโดย อาจารย์ ดร.สายันต์ แดงกลม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง ศร.3104

โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ มานุษยวิทยา  ภาษาตะวันออกภาษาตะวันตกประวัติศาสตร์ ศูนย์สันสกฤตศึกษา ศูนย์ศิลปกรรมโบราณเอเซียอาคเนย์สำนักงานเลขานุการ

18
กุมภาพันธ์
ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะโบราณคดี ชั้นปีที่ 1 - 3 ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

  ผู้สมัครลงเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะโบราณคดี ปีการศึกษา 2558ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะโบราณคดี ชั้นปีที่ 1 - 3 ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ ...

18
กุมภาพันธ์
โครงการเสวนาวิชาการครั้งที่ 4 สองเรื่องเล่าจากมิวเซียมสยาม

วารสารดำรงวิชาการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นำเสนอโครงการเสวนาวิชาการครั้งที่ 4 "สองเรื่องเล่าจากมิวเซียมสยาม" ชวนเสวนาโดย อาจารย์ ดร.สายันต์ แดง...

11
กุมภาพันธ์
ประกาศคณะโบราณคดี เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์

ประกาศคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง   ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ ------------------...

09
กุมภาพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ...

06
กุมภาพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 "โครงการรับตรง 2557 เพิ่มเติม" ...

06
กุมภาพันธ์
ขอเชิญประเมินการบริหารงานคณะโบราณคดี สำหรับนักศึกษา

เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ท่านเข้าไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของคณะจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือเว็บไซต์ของคณะก่อนทำการ...

06
กุมภาพันธ์
ประเมินคณบดีคณะโบราณคดี สำหรับบุคลากร

ระบบประเมินการบริหารงานของคณบดี / ผู้อำนวยการศูนย์ สถาบัน สำนัก เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ท่านเข้าไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเ...

21
มกราคม
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

"โครงการรับตรง 2557 เพิ่มเติม" read more... “โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้อง...

09
ธันวาคม
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2557

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 25571. นายอเนก สีหามาตย์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ2. นายเผ่าทอง ทองเจือ ประเภ...

09
ธันวาคม
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดี

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสาวิณี บัวทานางสาวฉัตรวรินทร์ ยุวนบุณย์นางสาวน้ำฝน คำมูลตาที่ได้รับการคัดเลือกจากลำนักงานส่งเ...

04
พฤศจิกายน
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น ปีการศึกษา 2558

“โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น ปีการศึกษา 2558” ... เปิดระบบรับสมัครวันที่ 5 ...

03
พฤศจิกายน
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 ...

More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด Ebook

ข่าวสารบุคลากรโบราณคดี

shirt

ข่าวประชาสัมพันธ์ เสื้อคณะโบราณคดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี

คณะโบราณคดีจัดจำหน่ายเสื้อโปโล ราคาตัวละ 350 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะ สามารถสั่งซื้อได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะโบราณคดี

 

 

ติดต่อคณะโบราณคดี

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
P: 02-221-7777, 02-224-7684
ศูนย์สันสกฤตศึกษา
เลขที่ 8 ซอยเส้นทางลัดสาย 2 ถ.พัฒนาการ
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10170

Contact

Faculty of Archaeology Silpakorn University
31 Naphra Larn Road Phra Nakorn District,
Bangkok 10200
P: Tel.(662) 224-7684, 02-224-7684 Fax.(662) 226-5355

E-mail : archae_fac @su.ac.th

วารสารวิชาการ

ดำรงวิชาการ

หนังสือตำรา

หนังสือ ตำรา

งานวิจัย

งานวิจัย

อีเลิร์นนิ่ง

e-learning

E-Books

ebook