คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ข่าวประชา

แนะนำเครื่องแบบสำหรับงานพิธีการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากรรุ่นที่ 74 หน่วยวินัยนักศึกษา ขอแนะนำเครื่องแบบสำหรับงานพิธีการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

“บันทึกไว้ในงานจิตรกรรม” โครงการเสวนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเนื่องในโอกาส 72 ปี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม ราชบัณฑิต

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ร่วมกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเรียนเชิญร่วมงาน “บันทึกไว้ในงานจิตรกรรม”