Short News :
27
กันยายน
ประกาศคณะโบราณคดี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศคณะโบราณคดี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ...

09
กันยายน
In Memory of Pasook Indrawooth (May 10, 1945-September 7, 2016)

In Memory of Pasook Indrawooth(May 10, 1945-September 7, 2016) Professor Emerita of Archaeology, Pasook Indrawooth passed away peacefully on Septembe...

08
กันยายน
ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559

คู่มือมาตรฐานการใช้งานอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากรรูปแบบต่างๆ ตราสัญลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ตามราชกิจ...

29
สิงหาคม
เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่ออัพเกรดระบบ ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่ออัพเกรดระบบ ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ...

09
ธันวาคม
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2557

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 25571. นายอเนก สีหามาตย์ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ2. นายเผ่าทอง ทองเจือ ประเภ...

09
ธันวาคม
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดี

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสาวิณี บัวทานางสาวฉัตรวรินทร์ ยุวนบุณย์นางสาวน้ำฝน คำมูลตาที่ได้รับการคัดเลือกจากลำนักงานส่งเ...

04
พฤศจิกายน
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น ปีการศึกษา 2558

“โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น ปีการศึกษา 2558” ... เปิดระบบรับสมัครวันที่ 5 ...

03
พฤศจิกายน
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 ...

04
ตุลาคม
ข่าวกิจกรรมนักศึกษาโบราณคดี เดือนมกราคม 2557

• นักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมงานฝรั่งเศสนิทรรศน์ ประจำปี 2556 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธ...

30
กันยายน
ข่าวกิจกรรมนักศึกษาโบราณคดี เดือนกันยายน 2557

คณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการแรกพบ สบพักตร์ สานรักษ์อยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาเห็นความส...

30
กันยายน
ข่าวสารคณะโบราณคดี ฉบับเดือนกันยายน 2557

คอลัมน์ข่าวกิจกรรมโบราณคดี ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี จัดโครงการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเนื่องในโอกาสครบ 40 ปี ภาควิชาประวัติ...

30
กันยายน
ข่าวบุคลากรโบราณคดี เดือนกันยายน 2557

คอลัมน์ข่าวบุคลากรโบราณคดี• คณะโบราณคดี ได้ดำเนินการแต่งตั้งรองคณบดีคณะโบราณคดี และเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะโบราณคดีฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้ตั้งแต...

More
ข่าวประชาสัมพันธ์