เอกสาร Download
ติดต่อคณะ
 
 
ตำแหน่ง ชื่อ/นามสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญยฤทธิ์

Asst. Prof. Dr. Orawan Boonyarith

   
คุณวุฒิการศึกษา  
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 
Ph.D. (Linguistics) The Australian National University, Australia
 
ผลงานทางวิชาการ  

หนังสือ /ตำรา /บทความ

ลักษณะและการกระจายของภาษาถิ่นไทย: อดีต ปัจจุบันและอนาคตของพยัญชนะสะกด (เขียนร่วมกัน รศ.ดร.สุวิไล  เปรมศรีรัตน์) พ.ศ.2539

 

 

งานวิจัย

     
Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree church / religious web templates