อุมามเหศวร หน้าบันด้านหลังของบรรณาลัย ปราสาทเปือยน้อย

รหัส: 
PN Library 05
รูปแบบศิลปกรรม: 

น้าบันนี้แสดงลักษณะภาพเล่าเรื่องโดยปกติของศิลปะบาปวน ซึ่งมักเป็นภาพบุคคลขนาดใหญ่จนเต็มพื้นที่ ประเดนนี้แตกต่างไปจากภาพเล่าเรื่องในศิลปะนครวัดที่มักเป็นภาพบุคคลขนาดเล็กเสมอ

ประติมานวิทยา: 

ภาพพระศิวะประคองพระอมาประทับนั่งอยู่บนโคนนทินั้น เรียกในศัพท์ทางประติมานวิทยาว่า “อุมามเหศวร” โดยภาพสลักตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในศิลปะบาปวน ดังปรากฏที่ปราสาทเขาพระวิหาร และปราสาทสระกำแพงใหญ่ด้วย