จิตรกรรมฝาผนังภายในสิมวัดหัวเวียงรังษี ด้านทิศใต้

รหัส: 
14
รูปแบบศิลปกรรม: 

ฮูปแต้มหรือจิตรกรรมฝาผนังเขียนเรื่องรามเกียรติ์ ฉากบรรยากาศ  สถานที่และภาพบุคคลอยู่ในวรรณะสีอ่อนใช้การตัดเส้นด้วยสีดำ ยังไม่ค่อยปรากฏการใช้แสงเงาและหลักทัศนียวิทยา  ช่างเลือกเขียนเฉพาะบางเหตุการณ์สำคัญตามท้องเรื่อง โดยใช้ทิวทัศน์ เช่น ต้นไม้และทิวเขาช่วยคั่นฉากเหตุการณ์  โดยพบว่านิยมใช้สีเขียวและสีฟ้าในการเขียนภาพ

ประติมานวิทยา: 

พระรามประชุมพลวานรเพื่อเตรียมเข้ากรุงลงกา ภาพตัวละครที่สำคัญทั้งพระราม พระลักษมณ์ พิเภก และเหล่าวานรล้วนแต่งกายยืนเครื่องเช่นเดียวกับจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์ฝีมือช่างหลวงในราชสำนัก  ซึ่งการแต่งกายเช่นนี้มีความคล้ายคลึงกับการแสดงโขนอันเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูง ตัวละครทั้งหมดอยู่ในกิริยาที่เป็นท่านาฏลักษณ์เช่นเดียวกับที่พบในจิตรกรรมไทยประเพณี