จิตรกรรมฝาผนังภายในสิมวัดหัวเวียงรังษี ด้านทิศตะวันออก

รหัส: 
03
รูปแบบศิลปกรรม: 

ฮูปแต้มหรือจิตรกรรมฝาผนังเขียนเรื่องพุทธประวัติ ฉากบรรยากาศ  สถานที่และภาพบุคคลอยู่ในวรรณะสีอ่อนใช้การตัดเส้นด้วยสีดำ ยังไม่ค่อยปรากฏการใช้แสงเงาและหลักทัศนียวิทยา  ช่างเลือกเขียนเฉพาะบางเหตุการณ์สำคัญตามท้องเรื่อง โดยใช้ทิวทัศน์ เช่น ต้นไม้และทิวเขาช่วยคั่นฉากเหตุการณ์  โดยพบว่านิยมใช้สีเขียวและสีฟ้าในการเขียนภาพ

ประติมานวิทยา: 

มุมซ้ายบนเป็นภาพพญามารกำลังทูลห้ามการเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์   มุมขวาแสดงภาพเหตุการณ์ขณะเจ้าชายสิทธัตถะปลงพระเกศาเพื่อออกผนวชริมฝั่งแม่น้ำ  เบื้องหน้ามีม้ากัณฑกะและนายฉันนะเข้าเฝ้าอยู่