จิตรกรรมฝาผนังภายในสิมวัดหัวเวียงรังษี ด้านทิศตะวันออก

รหัส: 
02
รูปแบบศิลปกรรม: 

ฮูปแต้มหรือจิตรกรรมฝาผนังเขียนเรื่องพุทธประวัติ ฉากบรรยากาศ  สถานที่และภาพบุคคลอยู่ในวรรณะสีอ่อนใช้การตัดเส้นด้วยสีดำ ยังไม่ค่อยปรากฏการใช้แสงเงาและหลักทัศนียวิทยา  ช่างเลือกเขียนเฉพาะบางเหตุการณ์สำคัญตามท้องเรื่อง โดยใช้ทิวทัศน์ เช่น ต้นไม้และทิวเขาช่วยคั่นฉากเหตุการณ์  โดยพบว่านิยมใช้สีเขียวและสีฟ้าในการเขียนภาพ

ประติมานวิทยา: 

แสดงภาพเหตุการณ์ขณะเจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรพระนางพิมพาและราหุล พร้อมด้วยเหล่านางกำนัลกำลังหลับไหลภายในพระมหาปราสาท จากนั้นได้ตัดสินพระทัยเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์โดยทรงม้ากัณฑกะและมีนายฉันนะตามเสด็จ  ด้านบนเป็นภาพที่เหล่าจตุโลกบาลช่วยกันรองรับฝีเท้าของม้าเพื่อไม่ให้เกิดเสียงขณะเสด็จออกจากพระมหาปราสาท