ด้านหน้าปราสาทหลังกลาง ปราสาทเปือยน้อย

รหัส: 
PN Central 02
รูปแบบศิลปกรรม: 

ภาพนี้แสดงให้เห็นการผสมผสานกันระหว่างการใช้อิฐและหินทรายในการก่อสร้าง ปราสาทแห่งนี้ไม่มีมณฑป ซึ่งในดินแดนประเทศไทย ปราสาทแบบทีไม่มีมณฑปยังคงปรากฏอยู่อย่างสม่ำเสมอควบคู่กับปราสาทที่มีมณฑปแล้ว