วัดยอดแก้ว

อำเภอ: 
เมือง
จังหวัด: 
ศิลปะ: 

ข้อมูลทางประวัติศาสตร์
วัดยอดแก้ว ตั้งอยู่ในชุมชนโบราณที่เรียกว่า เวียงคุก ริมแม่น้ำโขงในเขต อ.เมือง จ.หนองคาย เป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของนครเวียงจันมาตั้งแต่อดีตราวพุทธศตวรรษที่ 21-22
 
รูปแบบศิลปะ
ผนังของวิหารวัดยอดแก้วซึ่งสร้างทับลงบนวิหารเก่า ยังเหลือร่องรอยของเสาศิลาแลงแปดเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่เคยรองรับหลังคาเครื่องบน กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22

ข้อมูลอ้างอิง: 

ข้อมูลโดย อ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร