พระธาตุโพนจิกเวียงงัว วัดป่าพระธาตุบุ

อำเภอ: 
เมือง
จังหวัด: 
ศิลปะ: 

ตามตำนานที่เล่ากันเชื่อว่าพระธาตุโพนจิกเป็นที่บรรจุพระเขี้ยวฝาง หรือพระทันตธาตุ จากรูปแบบเป็นเจดีย์ทรงระฆังซึ่งพบไม่มากในศิลปะล้านช้าง คงสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 22 ลงมา
เป็นเจดีย์ในผังกลมตั้งอยู่บนลานประทักษิณ มีร่องรอยของเจดีย์บริวารขนาดเล็กตั้งเรียงรายรอบอยู่สี่ด้าน องค์เจดีย์ประกอบด้วยฐานเขียงซ้อนลดหลั่นรองรับฐานบัวลูกแก้วอกไก่ในผังกลม จากนั้นเป็นองค์ระฆังทรงกรวยสูง ต่อด้วยยอดคล้ายปล้องไฉนที่ซ่อมขึ้นใหม่แบบพื้นบ้าน

ข้อมูลอ้างอิง: 

ข้อมูลโดย อ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร