เกี่ยวกับผู้จัดทำ

ศูนย์ศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ศูนย์ศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย์ คณะโบราณคดี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ .. 2548-2549 โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม และศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ มีหน้าที่สำคัญในการบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทยและเอเชียอาคเนย์สู่สาธารณชน

ที่ผ่านมา ภายใต้การบริหารของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี (ผู้อำนวยการตั้งแต่ ..2552-2556) ศูนย์ศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย์ คณะโบราณคดี ได้จัดโครงการบริการวิชาการจำนวนมาก ทั้งการจัดสัมมนาทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ก็ยังได้จัดการทัศนศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

 

 

 

คณะจัดทำเว็บไซต์ฐานข้อมูล

รายนามคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

หน้าที่

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์

ที่ปรึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย์

ประธานคณะทำงาน

ผู้จัดทำฐานข้อมูลโบราณสถานสำคัญในศิลปะขอม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง

กรรมการ

ผู้จัดทำฐานข้อมูลโบราณสถานสำคัญในศิลปะทวารวดีภาคอีสาน

อาจารย์พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์

กรรมการ

ผู้จัดทำฐานข้อมูลโบราณสถานสำคัญในศิลปะล้านช้าง

อาจารย์กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์

กรรมการ

ผู้จัดทำฐานข้อมูลโบราณสถานสำคัญในศิลปะขอม

อาจารย์ ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร

กรรมการและเลขานุการ

ผู้จัดทำฐานข้อมูลโบราณสถานสำคัญในศิลปะล้านช้าง

นายยุวัฒน์ เชื้อสาธุชน

 

ผู้ออกแบบเว็บไซต์

นายปติสร เพ็ญสุต

 

ผู้ออกแบบภาพสามมิติ

นายวรพงศ์ อภินันทเวช และนางสาว รุ่งนภา สงวนศักดิ์ศรี

 

ผู้ช่วยกรอกข้อมูลเว็บไซต์