หมวดประวัติศาสตร์

หมวดวิชาประวัติศาสตร์ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ.2520 เนื่องจากมีการเปิดการเรียนการสอนวิชาโทประวัติศาสตร์ขึ้นในคณะโบราณคดี โดยในระยะแรก การเรียนการสอนวิชาโทได้เปิดสอน 4 กลุ่มวิชา ดังนี้ กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์เอเชีย กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง และกลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ตะวันตก ต่อมาใน พ.ศ.2530 หมวดวิชาประวัติศาสตร์ได้เพิ่มการเรียนการสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นฐานของคณะโบราณคดีที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ที่หลากหลาย ด้วยพื้นฐานดังกล่าวของคณะทำให้การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง

ตลอดระยะเวลา 37 ปีที่ผ่านมา หมวดวิชาประวัติศาสตร์ได้มีบทบาทในการให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน จัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและดำเนินการโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนามาอย่างสม่ำเสมอ เช่น โครงการเสวนาวิชาการ “มุสลิมในราชสำนัก” โครงการอบรมความรู้ “กรุงธน-กรุงเทพฯ” โครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับกระบวนการมีส่วนร่วม โครงการอบรม “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง” โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมมอญบ้านม่วง โครงการมัคคุเทศก์น้อยกับการพัฒนาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงสู่ความยั่งยืน โครงการชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืนบ้านบุฯ โครงการชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืนย่านตลิ่งชัน และโครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นย่านเก่าในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ คณาจารย์ของหมวดวิชาประวัติศาสตร์ได้สร้างสรรค์งานวิชาการด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและการจัดการทั้งในรูปแบบงานวิจัย หนังสือและบทความเผยแพร่สู่สาธารณชน

หมวดวิชาประวัติศาสตร์ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่สามารถเสริมสร้างพลังและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชน การจัดการพิพิธภัณฑ์ และการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ จึงมีแผนที่จะเปิดหลักสูตรวิชาเอกประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในระดับปริญญาตรีของคณะโบราณคดีใน พ.ศ.2559

กิจกรรมของหมวดวิชา

กิจกรรมของหมวดวิชา พ.ศ.2557

 • โครงการเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
 • โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2557 ในชื่อ “โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมมอญบ้านม่วง” (พฤศจิกายน 2556 – กันยายน 2557)
 • กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาบ้านหนองขาว ในวันที่ 24 สิงหาคม 2257 ณ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • โครงการ “เรียนรู้วัฒนธรรมจีน – อินเดีย ย่านยานนาวา กรุงเทพมหานคร” ในวันที่ 7 กันยายน 2557
 • โครงการ “การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยภาคสนามด้านประวัติศาสตร์ของคณาจารย์หมวดวิชาประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี” (KM 3) ในวันที่ 8 -15 มิถุนายน 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน
 • กิจกรรมสำคัญที่ผ่านมาของหมวดวิชา
 1. – โครงการเสวนาวิชาการ “มุสลิมในราชสำนัก”
 2. – โครงการอบรมกรุงธน-กรุงเทพฯ
 3. – โครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับกระบวนการมีส่วนร่วม
 4. – โครงการอบรม “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง”
 5. – โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมมอญบ้านม่วง
 6. – โครงการมัคคุเทศก์น้อยกับการพัฒนาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงสู่ความยั่งยืน
 7. – โครงการชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืนบ้านบุฯ
 8. – โครงการชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืนย่านตลิ่งชัน
 9. – โครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นย่านเก่าในกรุงเทพมหานคร