สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก

ประวัติภาควิชา

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เป็นสาขาวิชาหนึ่งของภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี ซึ่งดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาฝรั่งเศส) ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2517 เป็นต้นมา

ปรัชญา

ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่งที่มีความสำคัญมากในยุคปัจจุบัน เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสมีบทบาทด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและเทคโนโลยีต่อประชาคมโลก ดังนั้นความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาฝรั่งเศส รวมถึงความเข้าใจ ทัศนคติ ปรัชญาการดำรงชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศฝรั่งเศส จะช่วยพัฒนาความคิดและวิจารณญาณ มีการเปรียบเทียบและนำมาสร้างสรรปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมในสังคมไทย


ความสำคัญ

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสและมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ของประเทศเจ้าของภาษา พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ ทัศนคติ และวิจารณญาณ สำหรับเป็นพื้นฐานในการ ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูง

กิจกรรมของสาขาวิชา

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

  • โครงการฝรั่งเศสนิทรรศน์
  • โครงการวันประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศส
  • โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านวรรณคดีฝรั่งเศส
  • กิจกรรมบริการวิชาการ
  • โครงการ J’aime parler français

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฝรั่งเศส

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ผลวัฒนะ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา นันทศิลป์

3. อาจารย์เพ็ญลักษณ์ วงศ์จงใจหาญ

4. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ พุทธพงษ์

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลฤดี สายสิงห์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ผลวัฒนะ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา นันทศิลป์

3. อาจารย์เพ็ญลักษณ์ วงศ์จงใจหาญ

4. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ พุทธพงษ์

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลฤดี สายสิงห์