สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก

ปรัชญา

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า ส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม นำพาชาติสู่ ประชาคมโลก


ความสำคัญ

หลักสูตรมีความสำคัญในการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษาและการ สื่อสารระหว่างวัฒนธรรมรวมทั้งมีศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองความต้องการของ ตลาดแรงงาน

วัตถุประสงค์

  1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูง
  2. จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน สากล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีคุณธรรม
  3. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษตรงตามความต้องการ ของตลาดแรงงาน

อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. อาจารย์ ดร. พรสวรรค์ ตรีพาสัย

2. อาจารย์ ดร. พนิดา บุญทวีเวช

3. อาจารย์อัญญรัตน์ อำพันพงษ์

4. อาจารย์เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตน์

5. อาจารย์ณภัทร จิตไพศาลวัฒนา

1. อาจารย์ ดร. พรสวรรค์ ตรีพาสัย

2. อาจารย์ ดร. พนิดา บุญทวีเวช

3. อาจารย์เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตน์