ภาควิชาภาษาไทย

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ส่งเสริมการเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาด้วยภาษาและวัฒนธรรมไทย
1.2 ความสำคัญ
เป็นหลักสูตรที่นอกจากจะศึกษาด้านภาษาและวรรณคดีไทยแล้ว ยังบูรณาการการศึกษาและ วิจัยด้านภาษาและวรรณคดีไทยกับการเรียนรู้ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รวมทั้งเป็นหลักสูตรที่ให้ ความสำคัญกับการศึกษาการอ่านจารึกและอักษรโบราณ อันเป็นข้อมูลสำคัญในการศึกษาโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของไทย ซึ่งประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรที่มีศักยภาพในด้านการอ่านจารึก และอักษรโบราณอย่างมาก
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการค้นคว้า วิจัยทางด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย จารึกและอักษรโบราณ
1.3.2 เพื่อสร้างบัณฑิตที่สามารถถ่ายทอดและนำองค์ความรู้ในวิชาการสาขาวิชาภาษาไทยไปใช้ ในการประกอบอาชีพ อนุรักษ์และสร้างเสริมวัฒนธรรมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ