ภาควิชาภาษาตะวันออก

          คณะโบราณคดีเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2498 ในสาขาวิชาโบราณคดีและมีรายวิชาที่เกี่ยวกับภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาเขมรและการอ่านจารึกเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ในปี พุทธศักราช 2517 มีการแยกการบริหารออกเป็นภาควิชาต่างๆ ภาควิชาภาษาตะวันออกรับผิดชอบรายวิชาดังกล่าวข้างต้น และได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 สาขา คือ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาตะวันออก

ปัจจุบัน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี เป็นภาควิชาเดียวในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับรายวิชาการอ่านจารึกและอักษรโบราณชนิดต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา เปิดสอนวิชาภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก รวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์สันสกฤตศึกษาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั่วโลกในการศึกษาวิจัยภาษาสันสกฤต นอกจากนี้ยังได้เปิดสอนวิชาภาษาฮินดีซึ่งเป็นภาษาราชการของประเทศอินเดียเป็นสาขาวิชาโทในหลักสูตรปริญญาตรีอีกด้วย

ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ภาควิชาภาษาตะวันออกมีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างไม่หยุดยั้งภายใต้ปณิธานที่ว่า “จะมุ่งมั่นธำรงไว้ซึ่งภาษาและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก อันเป็นรากฐานสำคัญของความคิดและภูมิปัญญาไทยโดยการผลิตนักวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเพื่อรับใช้และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

  • เอกลักษณ์ : “สร้างสรรค์สังคมด้วยภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก”
  • อัตลักษณ์ : “โดดเด่นด้านจารึก ภาษาไทย เขมรและสันสกฤต”
  • จิตอาสา : “ส่งเสริมการใช้ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกให้เป็นประโยชน์แก่สังคม”

ปริญญาตรี

  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

ปริญญาโท

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต

ปริญญาเอก

  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต

ภาควิชาภาษาตะวันออกมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นกิจการวิชาการและกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ของภาควิชา ในส่วนของกิจกรรมวิชาการมีทั้งที่เป็นโครงการที่เก็บค่าใช้จ่าย เช่น โครงการอบรมอักษรโบราณ และโครงการบริการวิชาการซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่สังคมโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เช่น โครงการอบรมภาษาพม่า ภาษาเขมร และภาษามลายูสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นต้น ในส่วนของกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์นั้น ได้แก่ โครงการรับขวัญบัณฑิต ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คณาจารย์ของภาควิชาและนักศึกษาทุกชั้นปีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ของภาควิชาภาษาตะวันออก

ภาควิชาภาษาตะวันออกมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นส่วนของกิจการวิชาการ และกิจกรรมให้แก่นักศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. อาจารย์ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง

2. อาจารย์อมรชัย คหกิจโกศล

3. อาจารย์กิตติชัย พินโน

4. อาจารย์ณัฐพล จันทร์งาม

5. อาจารย์จตุพร โคตรกนก

อาจารย์กฤษฎา ขำยัง

1. อาจารย์ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง

2. อาจารย์กิตติชัย พินโน

3. อาจารย์ณัฐพล จันทร์งาม