ภาควิชามานุษยวิทยา

ปรัชญา

ความรู้ความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย จะนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม บนพื้นฐานของความเข้าใจในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์

ความสำคัญ

วิชามานุษยวิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์เพื่อทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นโดยเน้น การศึกษาวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายเพื่อนำไปสู่การยอมรับในความแตกต่างและเข้าใจสังคมวัฒนธรรม ตามบริบทเงื่อนไขเฉพาะพื้นที่ การศึกษาวิชานี้จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ ชุมชน สังคมและผู้คน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความรู้ในเรื่องแนวคิดทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยาอันนำไปสู่ การสร้างทักษะและความสามารถทางด้านการวิจัยเพื่อการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม และ พฤติกรรมของมนุษย์
  2. เสริมสร้างลักษณะนิสัยและพัฒนาจิตใจที่ยอมรับความแตกต่างของกลุ่มสังคมที่ ดำรง อยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีทั้งในสังคมไทยและใน ระบบสังคมโลก อันจะเป็นพื้นฐานของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยอมรับในภูมิปัญญาและสิทธิชุมชน ประเภทต่างๆ ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรี
  3. เพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านมานุษยวิทยาในการทำงานใน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน และเพื่อการพัฒนาประเทศ
  4. เพื่อสร้างและผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ พึ่งประชา

2. อาจารย์ธัญธีรา ยิ้มอำนวย

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงพล อินทร์จันทร์

4. อาจารย์ศศิธร ศิลป์วุฒยา

5. อาจารย์ชินวร ฟ้าดิษฐี

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ พึ่งประชา

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงพล อินทร์จันทร์