ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

 

ประวัติภาควิชา

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งอยู่ที่ตึกคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2498 ในระยะแรกมีการสอนเฉพาะวิชาโบราณคดี หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ กล่าวคือได้ขยายการเรียนการสอนเป็น 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาโบราณคดี ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาควิชามานุษยวิทยา ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะจึงได้เริ่มดำเนินการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะนับตั้งแต่นั้น
ปัจจุบัน นอกจากการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกประวัติศาสตร์ศิลปะแล้ว ทางภาควิชาฯ ยังผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะด้วย

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ศึกษาความเป็นมาของคนผ่านงานศิลปกรรม สร้างคนให้รู้จักค้นคว้าและเขียนอย่างเป็นระบบ

ความสำคัญ

หลักสูตรประวัติศาสตร์ศิลปะ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทาง ด้านศิลปกรรม ในขณะที่ปัจจุบันโบราณวัตถุสถานอันเป็นมรดกสำคัญของชาติและของโลก นับวันจะถูก ทำลายสูญหายไปเนื่องด้วยคนไม่เห็นคุณค่า หลักสูตรดังกล่าวจึงออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษา “เห็นคุณค่า” และช่วยกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวให้คงอยู่สืบไป
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 -2554) ที่กล่าวถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมของภูมิปัญญาและการเรียนรู้ หลักสูตรนี้จึงได้รับการออกแบบ มาเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม คือ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่ง ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีการคิดวิเคราะห์มากขึ้น
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนั้น ได้แก่การท่อง เที่ยวซึ่งปัจจุบันมีผลทางเศรษฐกิจต่อระเทศไทยจำนวนมหาศาล จุดดึงดูดสำคัญของการท่องเที่ยวก็คือโบราณ วัตถุสถานซึ่งจำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการอนุรักษ์และเผยแพร่ หลักสูตรวิชา ประวัติศาสตร์ศิลปะจึงเป็นหลักสูตรเพื่อการสร้างคนให้มีความเชี่ยวชาญในแขนงวิชาดังกล่าว

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างบุคลากรสาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ให้มีความรู้และสามารถเข้าใจในวิชา ประวัติศาสตร์ศิลปะให้ได้ระดับมาตรฐาน รวมถึงมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
  • เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานทางศิลปกรรม อันจะนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับคน ทั้งในอดีตและปัจจุบันได้
  • เพื่อปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมอันพึงประสงค์ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนใน ศิลปวัฒนธรรม
  • เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพ หรือในการศึกษาระดับสูงต่อไป

หลักสูตร

  • ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
  • ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
  • ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาประวัติศาสตร์ศิลปะ (พ.ศ. 2554)

กิจกรรมของภาควิชา

ข่าวสารจากภาควิชา

โครงการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเนื่องในโอกาสครบ 40 ปี ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรในวันที่ 9-10 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 304, 305 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. อาจารย์พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์

2. อาจารย์กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์

3. อาจารย์ ดร.สายัณห์ แดงกลม

4. อาจารย์จักรกฤษณ์ เจริญสิทธิ์

5. อาจารย์สาลินี มานะกิจ

1. อาจารย์พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์

2. อาจารย์กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์