การบริหารงานคณะโบราณคดี

รายนามผู้บริหาร ภาควิชา / สาขาวิชา /หมวดวิชา และหน่วยงานเทียบเท่า

1) คณบดีคณะโบราณคดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว
2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.กำไลทิพย์ ปัตตะพงศ์
3) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ อาจารย์ ศศิธร ศิลป์วุฒยา
4) หัวหน้าภาควิชาโบราณคดี อาจารย์ ดร. กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์
5) หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี
6) หัวหน้าภาควิชามานุษยวิทยา อาจารย์ ชินวร ฟ้าดิษฐี
7) หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ มั่งมีสุขสิริ
8) หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก อาจารย์ ดร. สุดารัตน์ พุทธพงษ์
9) หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะณัฐ สุคนธมาน
10) หัวหน้าหมวดวิชาประวัติศาสตร์ อาจารย์ สาลินี มานะกิจ
11) ผู้อำนวยการศูนย์สันสกฤตศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนียง เลื่อมใส
12) ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร
13) เลขานุการคณะโบราณคดี นางสาว วรันดา แก้วหอมคำ