การบริหารงานคณะโบราณคดี

รายนามผู้บริหาร ภาควิชา / สาขาวิชา /หมวดวิชา และหน่วยงานเทียบเท่า

คณบดีคณะโบราณคดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช
รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ อาจารย์ ศศิธร ศิลป์วุฒยา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ณัฐพล จันทร์งาม
หัวหน้าภาควิชาโบราณคดี อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอื้อตระกูลวิทย์
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
หัวหน้าภาควิชามานุษยวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก อาจารย์ ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก อาจารย์ ดร.วรมาศ ธัญภัทรกุล
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญลักษณ์ วงศ์จงใจหาญ
หัวหน้าหมวดวิชาประวัติศาสตร์ อาจารย์ ภูมิ ภูติมหาตมะ
ผู้อำนวยการศูนย์สันสกฤตศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร
เลขานุการคณะโบราณคดี นางสาว วรันดา แก้วหอมคำ