โครงสร้างองค์กร การแบ่งส่วนราชการของคณะโบราณคดี

ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2544 นั้น มีการแบ่งส่วนราชการของคณะโบราณคดี ออกเป็น 5 ภาควิชา และ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ตามแผนภูมิ ดังนี้
การแบ่งส่วนราชการคณะโบราณคดีตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

คณะโบราณคดีได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการภายในขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจใหม่ๆ โครงสร้างการบริหารภายในองค์กรของคณะฯ ในปัจุจบันประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังแผนภูมิต่อไปนี้