ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์คณะโบราณคดี

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
1. การพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
 1. ยกระดับคุณภาพของหลักสูตร เพื่อสร้างผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล
 2. ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างความตระหนักรู้ของบัณฑิตเรื่องประชาคมอาเซียน สังคมพหุวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ศิลปากร
2. พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
 1. เพิ่มขีดสมรรถนะสากลของบัณฑิต
 2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
 3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
 4. พัฒนาสมรรถนะศิษย์เก่า รองรับการทำงาน การประกอบอาชีพ ในประชาคมอาเซียน
3. การพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง การศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์
 1. พัฒนาสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์
4. พัฒนาการวิจัย และการสร้าง สรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
 1. การวิจัยและสร้างสรรค์ในระดับชาติ และนานาชาติ
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการใช้ประโยชน์ในทุกระดับ
 3. การสร้างมูลค่าและองค์ความรู้จากการวิจัยและสร้างสรรค์
5. การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 1. บูรณาการข้ามศาสตร์ในกิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัย และการจัดการเรียนการสอนในระดับชาติและนานาชาติ
6. การอนุรักษ์ และส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ
 1. พัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานการบูรณาการบริการทางวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 2. การเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
7.การบริหารจัดการองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์
 1. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพตามแนวทางการบริหารงานหลากหลายรูปแบบระดับ
 2. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร
 3. สร้างความรับรู้ในภาพลักษณ์ และการยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษาต่อสาธารณชน
 4. การปรับเปลี่ยนสถานเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
8. การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ
 1. จัดทำฐานข้อมูลและปรับปรุงระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
9. ปรับปรุงระบบการเงิน งบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ
 1. การเงินและงบประมาณ
10. พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรม สู่นานาชาติ
 1. การขยายพื้นที่ทางการศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคี

วัตถุประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจริยธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2. สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรให้เป็นสหวิทยาการ
4. พัฒนาองค์กรและบุคลากรทุกระดับ
5. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม