พันธกิจ

พันธกิจ

  1. ด้านการจัดการศึกษา: พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่ผสมผสานระหว่างศิลป์และศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพขั้นสูง มีสติปัญญา ความคิด และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  2. ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์: ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
  3. ด้านบริการวิชาการ: ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ
  4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม: ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
  5. ด้านการบริหารจัดการ และด้านงบประมาณ: พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาคมโบราณคดีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
  6. ด้านการขยายโอกาสสู่ความเป็นนานาชาติระดับอาเซียน (AEC) และด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ: พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะโบราณคดี สำหรับรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)