วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

คณะโบราณคดีเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และสร้างสรรค์วิทยาการ ด้านโบราณคดี ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม

Vision

Faculty of Archaeology is a center for research in archaeology, language, arts and culture.