ปรัชญาคณะ

ปรัชญา

“ศึกษามนุษย์ ขุดค้นก้าวหน้า ภาษาเชี่ยวชาญ สืบสานศิลปวัฒนธรรม”

Philosophy

“Researching antiquity for future humanity.”