เอกสารหมวดงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

แผนกลยุทธ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มศก. ปี งปม.2561 2561AntiCorruption

 

SAR คณะโบราณคดี 2559  SAR_2559
SAR คณะโบราณคดี 2558  SAR_2558
SAR คณะโบราณคดี 2557  SAR_2557

 

2561-01_แผนปฏิบัติราชการ คณะโบราณคดี  Download
2561-02_แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะโบราณคดี  Download
2561-03_แผนพัฒนาบุคลากร คณะโบราณคดี  Download
2561-04_แผนการจัดการความรู้ คณะโบราณคดี (ปีการศึกษา 2560)  Download
2561-05_แผนดำเนินงานโครงการฯ คณะโบราณคดี  Download

แผนบริหารจัดการ คณะโบราณคดี

แผนการรับนักศึกษา (ปี กศ.2556-2563)  Download
แผนอัตรากำลัง 5 ปี (ปี งปม.2557-2561)  Download
ปี งปม. 2561
2561-01 แผนปฏิบัติราชการ คณะโบราณคดี  Download
2561-02 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะโบราณคดี  Download
2561-03 แผนพัฒนาบุคลากร คณะโบราณคดี  Download
2561-04 แผนการจัดการความรู้ คณะโบราณคดี (ปีการศึกษา 2560)  Download
2561-05 แผนดำเนินงานโครงการฯ คณะโบราณคดี  Download
ปี งปม.2560
2560-01_แผนปฏิบัติราชการ คณะโบราณคดี  Download
2560-02_แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  Download
2560-03_แผนพัฒนาบุคลากรคณะโบราณคดี  Download
2560-04_แผนบริหารความเสี่ยง  Download
2560-05_แผนการจัดการความรู้ (ปี กศ.2559 – ปี งปม.2560)  Download
2560-06-1วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน  Download
2560-06-2_รายงานผลการดำเนินงาน  Download
ปี งปม.2559
2559-01_แผนยุทธศาสตร์  Download
2559-02-1_แผนปฏิบัติราชการ คณะโบราณคดี_ฉ.ปรับปรุง  Download
2559-02-2_แผนปฏิบัติราชการ ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะโบราณคดี_ฉ.ปรับปรุง  Download
2559-02-3_แผนปฏิบัติราชการ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี_ฉ.ปรับปรุง  Download
2559-02-4_แผนปฏิบัติราชการ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี_ฉ.ปรับปรุง  Download
2559-02-5_แผนปฏิบัติราชการ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี_ฉ.ปรับปรุง  Download
2559-02-6_แผนปฏิบัติราชการ ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี_ฉ.ปรับปรุง  Download
2559-02-7_แผนปฏิบัติราชการ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะโบราณคดี_ฉ.ปรับปรุง  Download
2559-02-8_แผนปฏิบัติราชการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะโบราณคดี_ฉ.ปรับปรุง  Download
2559-02-9_แผนปฏิบัติราชการ หมวดวิชาประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี_ฉ.ปรับปรุง  Download
2559-03_แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  Download
2559-04_แผนการจัดการความรู้  Download
2559-05_แผนบริหารความเสี่ยง  Download
2559-06-1_วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน  Download
2559-06-2_รายงานผลการดำเนินงาน  Download
ปี งปม.2558
 2558-01_แผนยุทธศาสตร์  Download
 2558-02-1_แผนปฏิบัติราชการ คณะโบราณคดี  Download
 2558-02-2_แผนปฏิบัติราชการ ภาควิชาโบราณคดี  Download
 2558-02-3_แผนปฏิบัติราชการ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ  Download
 2558-02-4_แผนปฏิบัติราชการ ภาควิชามานุษยวิทยา  Download
 2558-02-5_แผนปฏิบัติราชการ ภาควิชาภาษาตะวันออก  Download
 2558-02-6_แผนปฏิบัติราชการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  Download
 2558-02-7_แผนปฏิบัติราชการ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  Download
 2558-02-8_แผนปฏิบัติราชการ หมวดวิชาประวัติศาสตร์  Download
2558-03_แผนบริหารความเสี่ยง  Download
2558-04_แผนกองทุนวิจัยฯ คณะโบราณคดี  Download
2558-05_แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน  Download
2558-06_แผนการจัดการความรู้  Download
2558-07_แผนพัฒนาบุคลากร  Download
2558-08-1_วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน  Download
2558-08-2_รายงานผลผลการดำเนินงาน  Download
ปี งปม.2557
2557-01_วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน  Download
2557-02_รายงานผลการดำเนินงาน  Download

รายงานประจำปี

ปี กศ.2556_Annual Report คณะโบราณคดี  Download
ปี กศ.2558_Annual Report คณะโบราณคดี  Download
ปี กศ.2559-ปี งปม.2560_Annual Report คณะโบราณคดี  Download