เอกสารหมวดงานบริหารและธุรการ

เลขที่เอกสารชื่อเอกสาร หมวดงานบริหารและธุรการชนิดไฟล์ดาวน์โหลด
A0001แบบรายงานผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร Training and Development Report Form (หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมและพัฒนา)DOCDownload
A0002แบบรายงานผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร Training and Development Report Form (หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมและพัฒนา)PDFDownload
A0003แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัวPDFDownload
A0004แบบใบลาพักผ่อนPDFDownload