เอกสารดาวน์โหลด

เลขที่เอกสารชื่อเอกสาร หมวดงานบริหารและธุรการชนิดไฟล์ดาวน์โหลด
A0001แบบรายงานผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร Training and Development Report Form (หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมและพัฒนา)DOCDownload
A0002แบบรายงานผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร Training and Development Report Form (หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมและพัฒนา)PDFDownload
A0003แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัวPDFDownload
A0004แบบใบลาพักผ่อนPDFDownload

เลขที่เอกสารชื่อเอกสาร หมวดงานคลังและพัสดุชนิดไฟล์ดาวน์โหลด
A0003ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินXLSXDownload
A0004ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการDOCXDownload
A0005ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการXLSXDownload
A0006ใบสั่งจ้างDOCXDownload
A0007ใบสั่งจ้างเช่ารถDOCXDownload
A0008ใบสั่งจ้างเช่ารถพร้อมน้ำมันDOCXDownload
A0009ใบสำคัญรับเงินXLSXDownload
A00010ใบสำคัญรับเงินค่าเช่ารถXLSXDownload
A00011ใบสำคัญรับเงินวิทยากรXLSXDownload
A00012ใบเสนอราคาเช่ารถDOCXDownload
A00013ใบเสนอราคาพร้อมน้ำมันDOCXDownload
A00014สัญญาการยืมเงินคณะโบราณคดี.xlsxXLSXDownload
A00015หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ.xlsxXLSXDownload
A00016หลักฐานการจ่ายเงินค่าอาหารสำหรับนักศึกษาในการออกฝึกภาคสนามXLSXDownload