ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559