คณะโบราณคดี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

คณะโบราณคดี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ด้วยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา 
เพื่อปฏิบัติงานที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
รายละเอียดตามประกาศที่แนบพร้อมนี้