ทัศนศึกษานอกสถานที่ รายวิชา 310 341 กระแสนิยมตะวันตกในศิลปกรรมไทย (Occidentalism in Thai Art)

ทัศนศึกษานอกสถานที่ รายวิชา 310 341 กระแสนิยมตะวันตกในศิลปกรรมไทย (Occidentalism in Thai Art)

นักศึกษาภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะในรายวิชา 310 341 กระแสนิยมตะวันตกในศิลปกรรมไทย (Occidentalism in Thai Art) ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากหอศิลป์แห่งชาติสิงคโปร์ (National Gallery Singapore) ในการนำชมนิทรรศการศิลปะสมัยใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยภัณฑารักษ์ของหอศิลป์แห่งชาติสิงคโปร์