แบบสอบถาม QS SURVEY

แบบสอบถาม QS SURVEY

ขอเชิญชวนนักศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมทำแบบสอบถาม QS SURVEY เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS STAR RATING โดยสามารถทำแบบสอบถามผ่านการสแกน QR CODE และคลิก LINK เพื่อทำแบบสอบถาม

LINK QS SURVEY

https://qsnetwork.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_ba8R2Phx29ZVaU5?&uni=%C2%A0Silpakorn%20%20University&cid=1194&Q_lang=TH

 

 

 

 

 

การสำรวจนี้ดำเนินการโดย บริษัท QS ซึ่งทำธุรกิจให้บริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากสถาบันของคุณกำลังเข้ารับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ของ QS Stars คำตอบของคุณจะถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินในด้านต่างๆ เช่น ความพึงพอใจของนักศึกษาโดยภาพรวม
เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน และตรวจสอบสถานะการเป็นนักศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม QS จำเป็นต้องขอความยินยอมในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล และ อีเมล์ โดยข้อมูลนี้จะถูกใช้สำหรับการประเมินครั้งนี้เท่านั้น ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกส่งต่อหรือขายให้แก่ผู้อื่น และคุณจะไม่ได้รับการติดต่อในการอื่นใดจาก QS ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษานโยบายด้านความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มของเราได้ที่: https://www.topuniversities.com/privacy-policy