แบบฟอร์มตรววจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นฯ

แบบฟอร์มตรววจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นฯ
แบบฟอร์มตรววจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น มีทั้งหมด 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาโบราณคดี สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

http://reg1.su.ac.th/registrar/petitionAttachment/MSK120.pdf