โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น มีทั้งหมด 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาโบราณคดี สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น มีทั้งหมด 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาโบราณคดี สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น มีทั้งหมด 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาโบราณคดี สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
เอกสาร download มี 2 ไฟล์เอกสาร
1. แบบฟอร์มใบรับรองความสามารถพิเศษ 


2. แบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัคร