ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย  สายสิงห์ เข้ารับพระราชทานรางวัล

ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย  สายสิงห์ เข้ารับพระราชทานรางวัล

 

เนื่องด้วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย  สายสิงห์  ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในการประกวดหนังสือดีเด่น
ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยได้รับรางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสารคดี เรื่อง “เจดีย์ในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา” ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งขาติ ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งขาติสิริกิติ์