แบบฟอร์มของหน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะโบราณคดี

แบบฟอร์มของหน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะโบราณคดี

แบบฟอร์มของหน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะโบราณคดี
http://www.president.su.ac.th/personnel/index.php/2015-06-10-06-11-32.html

รายการแบบฟอร์ม

 

ใบสมัครงาน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
ใบสมัครงาน สำหรับพนักงานราชการ ดาวน์โหลด
ใบสมัครงาน สำหรับลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด
ใบลาออกจากราชการ ดาวน์โหลด
แบบรายงานข้อพันธะผูกพัน ดาวน์โหลด
แบบประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับงานและระดับฝ่ายหรือเทียบเท่า มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองบุคลากร ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ ดาวน์โหลด
 หนังสือยินยอมให้โอน / ย้ายหน่วยงาน ดาวน์โหลด
 หนังสือให้ความยินยอม ดาวน์โหลด
แบบขออนุมัติจ้างพนักงานฯ สายวิชาการ (แบบ ก.บ.พ.01/1) ดาวน์โหลด
แบบขออนุมัติจ้างพนักงานฯ สายบริหารงานฯ (แบบ ก.บ.พ.01/2) ดาวน์โหลด
 เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
 เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
แบบประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด
 แบบประเมินเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ดาวน์โหลด
 แบบประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ ดาวน์โหลด
 เอกสารและแบบฟอร์มสำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่ง  

৹ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ

รายละเอียด

৹ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ

รายละเอียด

৹  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

৹ ตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง

รายละเอียด

৹ แบบฟอร์มสำหรับคณะวิชาใช้เพื่อประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน

–   แนวทางการดำเนินการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน

–   แบบประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน

 

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 เอกสารและแบบฟอร์มสำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งสายสนับสนุน  

৹ ข้าราชการ (ชำนาญงาน/ชำนาญงานพิเศษ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ)

รายละเอียด

৹ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

৹ พนักงาน (ชำนาญงาน/ชำนาญงานพิเศษ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ)

รายละเอียด

৹ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ติดต่อเจ้าหน้าที่

 
 เอกสารและแบบฟอร์มสำหรับผู้ขอต่อเวลาราชการ ดาวน์โหลด
 แบบรายงานภาระงานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ฯ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  

৹ สำหรับภาควิชา/สาขาวิชา (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)

ดาวน์โหลด

৹ สำหรับคณะวิชา (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)

ดาวน์โหลด

৹ สำหรับคณะวิชา (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)

ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มการจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตตำรา และหนังสือ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  

৹ แบบขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำราและหนังสือ เพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

ดาวน์โหลด

৹ แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างหนังสือ/ตำรา

ดาวน์โหลด

৹ แบบประเมินผลงานที่ขอรับจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือและตำราฯ

ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มการลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน  

৹ แบบฟอร์มการลาศึกษานอกเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

৹ แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน / โครงการหรือแนวการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน

ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มการขอเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ  

৹ แบบฟอร์มการขอรับทุนเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …..

–  กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบและสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

–  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์

 

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

৹ แบบรายงานการไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ

ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  

৹ แบบฟอร์มการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตำราทางวิชาการ

ดาวน์โหลด

৹ แบบฟอร์มรายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตำราทางวิชาการ

ดาวน์โหลด

৹ แบบฟอร์มรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตำราทางวิชาการ (ฉบับสมบูรณ์)

ดาวน์โหลด

৹ แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตำราทางวิชาการ

ดาวน์โหลด
   แบบฟอร์มการส่งเสริมพนักงานมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและสร้างสรรค์  

৹ แบบใบลาไปฝึกอบรมในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์ หรือปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์

ดาวน์โหลด

৹ แบบฟอร์มรายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์

ดาวน์โหลด

৹ แบบฟอร์มการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์

ดาวน์โหลด

৹ แบบฟอร์มรายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์

ดาวน์โหลด

৹ แบบฟอร์มรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์ ฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลด

৹ แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นการไปปฏิบัติงานฯ

ดาวน์โหลด
 รายละเอียดรูปแบบเสนอโครงการพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลด
 แบบรายงานผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (ฉบับปรังปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มการติดตามผลการดูแลพนักงานใหม่ สำนักงานอธิการบดี (ระบบพี่เลี้ยง) ดาวน์โหลด
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จบำนาญ  

  ৹ หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบ 1

ดาวน์โหลด

  ৹ หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบ 2

ดาวน์โหลด

  ৹ แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย

ดาวน์โหลด

৹  หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย

ดาวน์โหลด
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ดาวน์โหลด
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ดาวน์โหลด
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  

৹ ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ดาวน์โหลด

৹ แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงแผนลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ดาวน์โหลด

৹ ใบขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ดาวน์โหลด

৹ แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์

ดาวน์โหลด

৹ ใบคำขอถอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ดาวน์โหลด

৹ ใบลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มการลา  

แบบใบลาพักผ่อน 

ดาวน์โหลด

৹ แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร

ดาวน์โหลด