ตรจสอบรายชื่อสามชิกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี

ตรจสอบรายชื่อสามชิกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี

รายชื่อสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี

ชื่อ นามสกุล สมาชิกเลขที่
กมลทิพย์ พยัฆวิเชียร 0009
กรแก้ว ไพรสณฑรางกูร 0143
กรรณิการ์ สุธีรัตนภิรมย์ 303
กระลำภักษ์ แพรกทอง 0032
กฤษณศักดิ์ กัณฐสุทธิ์ 0105
กษมา เกาไศยานนท์ 0196
ก่องกูล บุญมาก 0103
ก่องแก้ว วีระประจักษ์ 0284
กังวล คัชชิมา 293
กัญญา เลิศอเนกวัฒน 0251
กัญญารัตน์ เมืองแก้ว 0081
เกวลิน ภูมิภาค 0046
เกื้อกูล จองสกุล 0202
ขจร มุกมีค่า 0041
ขนิษฐา วงศ์พานิช 0061
ขนิษฐา อัตถะสัมปุณณะ 0002
ขนิษฐา ณ บางช้าง 0167
ขรรค์ชัย บุนปาน 0223
ขวัญใจ เลกากาญจน์ 0095
เขมชาติ เทพไชย 0121
เขมิกา หวังสุข 0236
จตุพร ศิริสัมพันธ์ 0283
จตุรพร เทียมทินกฤต 0266
จรรยา มาณะวิท 0060
จารึก วิไลแก้ว 0130
จารุเกียรติ สุขเสงี่ยม 0146
จารุภา วานิชประเสริฐพร 0065
จารุวรรณ เดชประเสริฐ 288
จำกัด ผ่องใส 0362
จำนง อินถารต 0227
จำลอง มาเที่ยง 0208
จินตนา กระบวนแสง 0347
จินตนา กลิ่นสุคนธ์ 0073
จิรดา ชมธวัช 0174
จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา 0102
จิระศักดิ์ ไทยานนท์ 0074
จิรัสสา คชาชีวะ 0027
จิราพร เจริญสุข 0279
จิราภา แถวอยู่ 286
จีรณี จิตตเสวี 0219
จุฑามณี เจริญพงศ์อนันต์ 0248
จุฑามาศ เศรษฐบุตร 0157
จุตินาฏ บวรสาโชติ 0331
จุมพิตา จันทรขจร 0179
จุรีวรรณ Smulders 0345
เจตน์กมล วงษ์ท้าว 0145
เจิมขวัญ บุนนาค 0025
ฉลวย จารุภานานนท์ 0089
ชมพูนุท วัชรพันธุ์อมต 0195
ชรไมเนตร รักสัจ 0343
ชลลดา สังวร 0335
ชวลิต ขาวเขียว 302
ช่อบุญ ชื่นประโยชน์ 0152
ชัยขรรค์ ศีลวานิช 0263
ชัยนันท์ บุษยรัตน์ 0161
ชัยสิงห์ ณ นคร 0363
ชาญชัย พานตะสี 0230
ชีวิน มังกรพันธุ์ 0062
ชื่นสุข กาญจนภิญโญวงศ์ 0110
ชุติมา เวทการ 0257
ชุติมา จันทร์เทศ 0107
ชูจิตต์ จิตต์แก้ว 0278
ชูเดช แก้วผลึก 0131
เชษฐ์ ติงสัญชลี 0100
ณภัทร จิตไพศาลวัฒนา 0354
ณรงค์ชัย ไชยคำ 0252
ณัฎฐภัทร จันทวิช 0122
ณัฐพล จันทร์งาม 0083
ดวงกมล อัศวมาศ 0243
ดวงกมล เที่ยงแช่ม 0285
ดวงอุไร สุขวิชัย 0071
ดำรงฤทธิ์ สมบูรณ์ศิริ 0247
ดุษฎี สมบุณยะวิโรจน์ 0267
ดุสิต ทุมมาภรณ์ 0264
เดชา วัชรมณี 0229
ตามพงศ์ ห้วยหงส์ทอง 307
ทรรศนะ โดยอาษา 0281
ทศธร รัศมีวงศ์ 0050
ทองเพ็ญ รุ่งสุข 0136
ทัศนีย์ พิกุล 0116
เทอดชาย เอี่ยมลำนำ 0154
เทือง สกุลดี 0273
ธงชัย พจนปฏิภาณ 0176
ธนธรณ์ ฤทธิ์ถกล 0358
ธนพงษ์ บุญญะฤทธิ์ 0222
ธนะจักร เย็นบำรุง 0048
ธนิสรา พุ่มผะกา 0332
ธราพงศ์ ศรีสุชาติ 0080
ธะศิริ สุวรรณศร 296
ธิดารัตน์ จึงสงวนพรสุข 287
ธีรวรรณ มิ่งบัวหลวง 0351
นงคราญ สุขสม 0260
นงรัมภา ตันติพุกนนท์ 0334
นที อณารัตน์ 0338
นพชัย แดงดีเลิศ 308
นพดล รอดเรืองเดช 0175
นพปฎล ธาระวานิช 0133
นพวงศ์ พิรุณ 0057
นฤนาท พักตรพันธานนท์ 0200
นฤพล หวังธงชัยเจริญ 0366
นฤมล ตันติขจรโกศล 0185
นลินี บุนปาน 0101
นวรัตน์ บุญสถิต 0244
นวรัตน์ มงคลคำนวณเขตต์ 0024
นันทนา เพ็ชร์ไทย 0204
นาง สุนันทา คำนันตา 0254
นาถสุภัค นิลวรรณ 0361
นารถวณี จันทโรจวงศ์ 0159
นารีรัตน์ ปรีชาพีชคุปต์ 0112
นิตยา เลาประสพวัฒนา 0082
นิติ แสงวัณณ์ 0364
นิยะดา ทาสุคนธ์ 0059
บงกฎ พรศิริกุล 0086
บรรหาร วงศ์เจริญ 0013
บวรเวท รุ่งรุจี 0067
บัณฑิต สมประสงค์ 291
บัณฑิต ทองอร่าม 0158
บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ 0276
บันเทิง พูลศิลป์ 0206
บุญถาวร หงสกุล 0348
บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ 0262
บุปผา จิระพงษ์ 0270
บุรินทร์ ชวลิตาภา 0226
ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ 0017
ปณต อุดม 0182
ประกายแก้ว ฤกษ์จำนง 0008
ประทีป เพ็งตะโก 0063
ประเทือง หุ่นจุ้ย 0135
ประพิศ พงศ์มาศ 0022
ประพีร์ วิริยะสมบูรณ์ 0005
ประภัสสร โมราเรือง 0213
ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง 0269
ประยุทธ์ สาธรสุต 306
ประสิทธิ์ โอนพรัตน์วิบูล 0106
ประสิทธิ์ เอื้อตระกูลวิทย์ 301
ประอร ศิลาพันธุ์ 0118
ปรัชญา สายะตานันท์ 0220
ปรีชา กาญจนาคม 0148
ปรียานุช เส็งหะพันธ์ 0340
ปรุงศรี วัลลิโภดม 0056
ปานชลี สถิรศาสตร์ 0178
ปารมี สุขคร้าม 305
ปิติพงษ์ จันทร์เพ็ญสุข 0188
ปิ่นเพชร สาตราวาหะ 0197
ปิยนุช เกษเบ็ญฤทธิกุล 0224
เปรมวดี วิเชียรสรรค์ 0051
ผาณิต เจตน์จิราวัฒน์ 0215
ผาณิต จิตรเลขา 0275
ผาสุข อินทราวุธ 0001
ผิวพรรณ ชวนคุณากร 0114
ผุสดี รอดเจริญ 304
ผุสดี ม่วงมณี 0054
พงศ์ธันว์ สำเภาเงิน 0238
พงษ์ศักดิ์ มณีนพผล 0055
พนิตา กำภู ณ อยุธยา 0127
พยุง วงษ์น้อย 0356
พรทิพย์ พันธุโกวิท 0231
พรพรรณ หงส์ไกร 0325
พรรณศิริ เดชมณเฑียร 0031
พรสวรรค์ อัมรานนท์ 0099
พอตา อินทรทูต 0058
พอพล สุกใส 298
พัชรี สาริกบุตร 0012
พัชรี โกมลฐิติ 0271
พัชรี คุณะสาร 0207
พาสุข ดิษยเดช 0068
พิจักษณ์ มหาสุวรรณนิกขะ 0029
พิชัย ภู่กระจาย 0194
พิบูล ศุภกิจวิเลขการ 0011
พิมพ์ชนก พงษ์เกษตรกรรม์ 311
พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ 0282
พิมลพรรณ พิริยะพันธ์ 0268
พิรินี ศิริเคารพ 0168
พิเศษ สังข์สุวรรณ 0021
พิสิฐ เจริญวงศ์ 0053
พีรพน พิสณุพงศ์ 0035
พุฒ วีระประเสริฐ 0019
พูลศักดิ์ ณ นครพนม 0142
เพ็ชรี สุขสวัสดิ์ 0003
เพ็ญพรรณ เจริญพร 0018
เพ็ญพิมพ์ โรเบิร์ทส์ 0181
เพ็ญศักดิ์ จักษุจินดา 0255
เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์ 0210
เพลินพิศ กำราญ 0104
ไพโรจน์ รอดบน 0165
ภัคพดี อยู่คงดี 0190
ภัทธร ญาณะชัย 0218
ภัทรวรรณ พงศ์ศิลป์ 0240
ภารดี เพิ่มพูน 0186
ภาวนา นาถะพินธุ 0016
ภีรนัย โชติกันตะ 0171
ภูมิ ภูติมหาตมะ 0193
ภูรีธร กำภู ณ อยุธยา 0126
มณฑิตา ลิมปิชาติ 0183
มณีวรรณ ผิวนิ่ม 294
มนต์จันทร์ วงศ์จตุภัทร 0108
มนตรี นพภารัมย์ 0069
มนตรี กุลมิตร 0132
มนตรี ธนภัทรพรชัย 312
มนตรี ฉันทกุลวณิช 0139
มยุรี วีระประเสริฐ 0020
เมธา วิจักขณะ 0037
เมธินี จิระวัฒนา 0241
เมริกา สงวนวงษ์ 350
ยศสมบัติ สุเสวี 0007
ยังไม่พบข้อมูล 317
ยุทธนาวรากร แสงอร่าม 0355
ยุทธศักดิ์ จิตสำรวย 0173
ยุพดี รัตนานิคม 0212
ยุภาวดี กมลโชติ 0091
รจนา แสงสิงแก้ว 0156
รพีพรรณ ศักดิ์ศิริ 0144
รรรเรียง ทองอุไร 297
ระวีวรรณ แสงวัณณ์ 0365
รัชนี อจลบุญ 0250
รัชนี ทศรัตน์ 0277
รัตติยา ไชยวงศ์ 0265
รัศมี ชูทรงเดช 0076
ราฆพ บัณฑิตย์ 0172
รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง 0111
รุจิพันธ์ ดอกงา 0211
ลลิตา อัศวกุลฤชา 0339
ลออ แป้นเจริญ 0201
ลัดดา จึงศิริพาณิชพงศ์ 0246
โลร็อง (Laurent) มาแลสปีน (Malespine) 0160
วงศ์ฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา 324
วชิระ ชอบเพื่อน 0094
วรพัฒน์ เรืองสุข 0214
วรยศ ทัศนปิติกูล 0140
วรรณยุทธ ณวิภาส 0328
วรรณี ภูมิจิตร 0066
วรวุธ สุวรรณฤทธิ์ 0259
วราพร มติศิลป์ 313
วราภรณ์ บ่วงบวร 0344
วสันต์ ณ ถลาง 0360
วัชทนีย์ เสนาะล้ำ 0225
วัชระ วีระวงศ์ 0097
วันชัย สุวรรณวิหค 0115
วันชัย เจือบุญ 0326
วันทนีย์พร กิจเจริญ 318
วันวิศา วงษ์แหวน 0357
วันวิสา โสตถิพัฒนพงศ์ 0191
วาทินี ถนอมพลกรัง 0330
วารี วัฒนปรานีกูล 0187
วิภารัตน์ ธาระวานิช 0134
วิมลพรรณ จ้อยจำรูญ 0120
วิยะดา สอ้านวงศ์ 0040
วิยะดา คืนตัก 0149
วิโรจน์ ศิริเคารพ 0169
วิลาสินี แช่มสะอาด 315
วิเศษ เพชรประดับ 0044
วีรศักดิ์ เกิดดี 0150
วีระศักดิ์ แสนสะอาด 0336
วุฒิพงษ์ เวชยานนท์ 0128
ศศิธร ศิลป์วุฒยา 300
ศานติ ภักดีคำ 0177
ศิรินยา ปาทา 320
ศิริพร นันตา 0088
ศิริพร ลิ่มวิจิตรวงศ์ 0232
ศิริพันธ์ ตาบเพชร์ 0092
ศิริลักษณ์ วิริยจารี 319
ศุภภัสสร หิรัญเตียรณกุล 0337
ศุภร ปิ่นศรีเพ็ชรกูล 0026
ศุภศรี นาคบัว 0164
ส่งศรี ประพัฒน์ทอง 0272
สด แดงเอียด 0123
สถาพร เที่ยงธรรม 0098
สถาพร ขวัญยืน 0217
สนั่น สมสวย 0153
สมเจตน์ สุขเจริญ 0234
สมชาย ณ นครพนม 0333
สมณ จันทรากุล 0170
สมถวิล สุวรรณกูฏ 0038
สมบัติ มั่งมีสุขศิริ 299
สมประสงค์ ชาวนาไร่ 0261
สมพงษ์ ฉัตรไมตรี 0189
สมพร หาญสินธุ์ 0184
สมศรี เอี่ยมธรรม 0124
สมัคร มลิทอง 309
สมิทธิ ศิริภัทร์ 0034
สรภัสส์ร บุนนาค 0028
สรรพัชญ์ เจริญศรีสโรจน์ 316
สรศักดิ์ จันทร์วัฒนกุล 0228
สว่าง เลิศฤทธิ์ 0203
สหวัฒน์ แน่นหนา 0342
สัตยา สายเชื้อ 0257
สายันต์ ไพรชาญจิตร์ 290
สาริศ วัฒนาการ 0329
สาวิตรี พิสณุพงศ์ 0209
สำเนียง เลื่อมใส 295
สิงห์ชัย โชติวัฒน์ 0141
สินีนาถ ทุ่งกาวี 0090
สิริเกศอนงค์ ไตรรัตนทรงพล 0253
สิริธร เอ๊กลี่ 0346
สิริพรรณ ธิรศริโชติ 0233
สีสกุล ศิริทรัพย์ 0075
สื่อกัญญา พรรณโอสถ 0249
สุกัญญา พรหมพล 0137
สุกิจ เที่ยงมณีกุล 0180
สุกิจ จันทราชโลธร 0078
สุขกมล วงศ์สรรค์ 310
สุขสมาน ยอดแก้ว 0004
สุขสวัสดิ์ ชูวิเชียร 322
สุคนธ์ ศิริโภคทรัพย์ 0274
สุจินดา พงษ์พิพัฒน์ 0084
สุชาย พรศิริกุล 0085
สุดาพร เขียวงามดี 0245
สุทธินันท์ ตระกูลเกษมสุข 0353
สุทธิวิทย์ กิจชัยพร 0147
สุทิศา โพธิ์อ้น 0151
สุที หริมเทพาธิป 0109
สุธนา พักตรพันธานนท์ 0199
สุนันทา จรัสคุณ 0117
สุนิติ จุฑามาศ 0327
สุนิสา มั่นคง 0072
สุปราณี มุขวิชิต 0087
สุพจน์ พรหมมาโนช 0045
สุภาพร นาคบัลลังก์ 0043
สุรพล นาถะพินธุ 0015
สุรพล ดำริห์กุล 0205
สุรพันธ์ กลิ่นขจร 0280
สุรัตน์ แก้วมะไฟ 0052
สุรินทร์ ภู่ขจร 0033
สุรีพร พงษ์พานิช 0166
สุรีย์ พงศ์อารักษ์ 321
สุเวช ณ พัทลุง 0129
เสริมกิจ ชัยมงคล 314
เสริมรัตน์ สุธีวงศ์ 0010
เสริมศรี มังคละคีรี 0039
แสงจันทร์ ไตรเกษม 0113
โสมสุดา ลียะวณิช 0077
หทัยชนก ต้นตระกูลสุข 0242
เหมือนหมาย วัธรกาญจน์ 0192
อนันต์ ชูโชติ 0341
อนันต์ พงศ์ภาค 0155
อนิรุทธ์ สุวคันธกุล 0064
อนุสิทธิ์ สุขบำรุง 0198
อภิชาติ โพธิไพโรจน์ 323
อมรา ศรีสุชาติ 0079
อมราลักษณ์ ฉันทกุลวณิช 0138
อรพินธุ์ การุณจิตต์ 0070
อรอร เอยโกษา 0359
อรุณศักดิ์ กิ่งมณี 0042
อรุณี แซ่เล้า 0349
อลิสา รามโกมุท 0093
อวยพร จุฑาเกตุ 289
อัจฉรา สมัญญาหิรัญ 0125
อัจฉรา แข็งสาริกิจ 0237
อัญชนา จิตสุทธิญาณ 0014
อัญชลี จริยวัฒนวิจิตร 0119
อัญชลี บุญชู 0162
อัปสร เพ็งตะโก 0163
อัศวิน โกมลเมนะ 0352
อัศวิน อภัยวงศ์ 0216
อาณัติ บำรุงวงศ์ 0239
อาภาโสม ฉายแสงจันทร์ 0030
อาวุธ สุวรรณาศรัย 0256
อาษา ร่วมสมัคร 0221
อำพน นาคบัว 0006
อิทธิพล สุวรรณสว่าง 0049
อิสราวรรณ อยู่ป้อม 0235
อุเทน วงศ์สถิต 292
อุระพี พานสัมฤทธิ์ 0047
เอนก สีหามาตย์ 0023
เอมอร เชาวน์สวน 0096
เอิบเปรม วัชรางกูร 0036