ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช

คณะโบราณคดี ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช อาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี ที่ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2560