ประชาสัมพันธ์บริการรถรับส่ง คณะโบราณคดี

ตารางเวลารถรับ-ส่งบุคลากรและนักศึกษาคณะโบราณคดี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม – 15 ธันวาคม 2561