ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี

ฉบับที่ 1/2560 เรื่อง กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี  Download

ฉบับที่ 2/2560 เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี  Download