คณะโบราณคดีขอแสดงความยินดี

คณะโบราณคดีขอแสดงความยินดี

คณะโบราณคดีขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช
เนื่องในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช