ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาและโบราณคดี ร่วมมือในการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และบรรยายความรู้แก่สาธารณะ และดำเนินการด้านอื่น ๆ